Xe tái ch? nh?a ???ng CLYB-G2000

Xe tái ch? nh?a ???ng CLYB-G2000

Asycler tái ch? s? d?ng h? th?ng s??i ?i?n ki?u tr?ng m?i, c?i thi?n ?áng k? hi?u qu? c?a vi?c gia nhi?t và tái t?o nh?a ???ng, v?i các ch?c n?ng s??i ?m m?t ???ng, phun nh?a và nén, vv ?? cung c?p gi?i pháp m?t c?a cho b?o d??ng nh?a ???ng.

Tính n?ng, ??c ?i?m

1. Sáng ki?n trong n??c, s??i ?m ?i?n cho toàn b? tr?ng tái t?o và s?a ch?a m?t ???ng.


? 2. Tr?ng tái sinh quay v?i h? th?ng s??i ?i?n, ??m b?o tái sinh nhanh chóng và ch?t l??ng t?t.


? 3. Lò s??i v?a hè s? d?ng g?m s??i ?i?n, thích h?p ?? s??i ?m t?t c? các lo?i m?t ???ng nh?a ?? ??m b?o ?? ?? sau và ?? ??ng ??u c?a h? th?ng s??i; và các hi?u ?ng s??i ?m s? kh?ng b? ?nh h??ng b?i nhi?t ??, thích h?p cho vi?c s?a ch?a m?t ???ng trong m?i ?i?u ki?n th?i ti?t.


4. ???c trang b? h? th?ng phun và làm nóng nh?a ???ng và nh? hóa, tr?n t?i ch?, s?n sàng phun nh?a ???ng nóng.


5. ???c trang b? con l?n ? gi?a máy, truy c?p an toàn và thu?n ti?n.


6. M?t máy có nhi?u ch?c n?ng, có th? s?a ch?a m?t ???ng nh?a và ??t ???c s? tái sinh nh?a ???ng, ???c trang b? giao di?n ??u ra th?y l?c.

Quá trình làm vi?c

Th?ng s? k? thu?t

M? hình CLYB-G2000
Kích th??c 9668 × 2422 × 3138 mm
T?ng tr?ng l??ng 16 t?n
C?ng su?t máy phát 80 kw
V?t li?u s??i ?m H?ng ngo?i b?c x? nhi?t, s??i ?m vùng
Kh?i l??ng tr?ng 2 m3
Máy khu?y Lo?i tr?c ngang kép, ???c ?i?u khi?n b?i ??ng c? kép. 76rpm
Ch? ?? s??i ?m m?t ???ng Nhi?t ?i?n
Khu v?c s??i ?m 2,5 mét vu?ng
B? nh? t??ng 60 L
B? làm s?ch 30 L
B? nh?a ???ng 300 L
T? ch?i thùng 0,4 m3
???ng l?n Wacker RS600A 12 KN
Khung xe ??ng Phong DFL1160BX18
羞羞午夜福利免费视频